curved_jr1
curved_jr3
curved_jr4
curved_jr5
curved_jr6
curved_jr7
raboti_k_r4